Top van dit document
Direct naar de inhoud

Geachte heer Fonhof,

Wij hebben kennis genomen van uw vragen over de supermarkt aan de Picassoweg in Tussen de Vaarten, en delen uw zorg als het gaat om de voor bewoners ontstane situatie.

Alvorens in te gaan op uw vragen, schetsen wij in het kort de voorgeschiedenis. Al jaren voert de gemeente intensieve gesprekken met exploitant dhr. Weernekers van de beoogde supermarkt in Tussen de Vaarten. Overleggen hierover waren complex, mede gelet op de verwevenheid met andere supermarktlocaties van deze exploitant in Haven en Buiten.

Januari 2006 heeft dit langdurige proces geresulteerd in een ontwikkelings- en realisatieovereenkomst, inclusief de benodigde bouwvergunningen. De daadwerkelijke bouw is ook kort daarna gestart. De opening was voorzien op uiterlijk 31 december 2006 zoals ook met de ondernemer was overeengekomen in een contractueel vastgelegde intentieverklaring.

In april 2006 bleek dat hetgeen gebouwd wordt niet overeenkomt met datgene waar de bouw vergunning voor is aangevraagd. Dat gold met name voor de parkeergarage die voor opslagdoeleinden geschikt werd gemaakt. Nadat de gemeente daarop heeft gewezen en de bouw voor dat gedeelte had stilgelegd, is de bouw echter geheel stilgelegd door de ondernemer zelf. Een aanvraag voor een nieuwe bouwvergunning voor een grotere supermarkt – ingediend in juli 2006 – is inmiddels afgewezen. Daarover hebben wij de gemeenteraad op de hoogte gebracht middels de raadsbrief in februari 2007.

Een complete reconstructie van de juridische voortgang is niet zinvol. Met het oog op uw vragen is het wel relevant dat de gemeente aan de rechtbank heeft gevraagd te oordelen over onze eis dat de ondernemer de supermarkt afbouwt. In het vonnis van 15 februari 2007 van de rechtbank in Zwolle wordt de ondernemer daartoe inderdaad veroordeeld, met als uiterste openingstermijn 9 maanden na ‘betekening’ van het vonnis. Dit heeft plaatsgevonden in april. Logischerwijs zou dus de opening van de supermarkt voorzien zijn in januari / februari 2008. Ondanks de aan dit vonnis gekoppelde dwangsom (€ 5.000 per dag of een gedeelte daarvan, met een maximum van € 1.000.000 zolang de ondernemer in gebreke blijft), heeft de ondernemer er voor gekozen de bouw niet te hervatten en tegen het vonnis in hoger beroep te gaan. Inmiddels ligt er – sinds 28 augustus jl. – een uitspraak van het Gerechtshof te Leeuwarden, waarin het eerdere vonnis onomwonden wordt bekrachtigd.

Bovenstaande informatie is van belang om uw vragen adequaat te beantwoorden. Deze vragen luidden:

1.      Wat verwacht het college dat er gaat gebeuren tussen nu en opening van de supermarkt ? Wanneer bijvoorbeeld is de rechtszaak, wanneer en hoeveel boete legt de gemeente op, op welke termijn gaat de supermarkt afgebouwd worden  en hoe lang duurt dat dan ?

2.      Wat kan en wil het college doen (of juist niet doen) om de supermarkt zo snel open te laten gaan?

Ad. 1

Met de uitspraak van het Gerechtshof gaan wij er van uit dat de ondernemer zich nu genoodzaakt ziet de bouw weer te hervatten, en alles in het werk stelt deze buurtvoorziening zo spoedig mogelijk te openen. De gemeente zal er scherp op toe zien dat er voortgang in de bouw is. Uitgaande van het eerdere vonnis zou opening dan uiterlijk 9 maanden later het geval zijn, medio juni 2008 dus. Bij het uitblijven van hervatting van de bouw zal worden overgegaan tot het innen van de opgelegde dwangsom van € 5.000 per dag dat de ondernemer in gebreke blijft. . Volledigheidshalve melden wij nog de lopende bodemprocedure, waarin het theoretisch mogelijk is dat een rechter anders oordeelt dan de voorzieningenrechter en appelrechter tot nu toe hebben gedaan.

Ad. 2

De middelen die de gemeente ter beschikking staan om te bevorderen dat de bewoners (uit)eindelijk een supermarkt hebben in het zuidelijk deel van Tussen de Vaarten, zijn in deze fase (helaas) vooral juridisch van aard.

Mocht het onverhoopt het geval zijn dat ondernemer Weernekers zich, ondanks de opgelegde dwangsom, niet gehouden weet aan ook de jongste gerechtelijke uitspraak, dan zal het college zich tegelijkertijd bezinnen op de vraag welke andere mogelijkheden er zijn voor de dagelijkse boodschappen van de bewoners in dit deel van de stad. 

Hoogachtend,      

burgemeester en wethouders van Almere,  

de secretaris,   de burgemeester,

B.M. Arnold   A. Jorritsma-Lebbink

Datum

11 september 2007

 

Ons kenmerk

Raad 2007 1506

 

Pagina

/2


Programmabureau Stad

Klaas Dijkhuis

Telefoon (036) 548 6902

Fax (036)

kdijkhuis@almere.nl

 

Stadhuisplein 1

Postbus 200

1300 AE Almere

Telefoon (036) 539 99 11

Fax (036) 539 99 12

www.almere.nl

 

Datum

11 september 2007

 

Uw brief van/kenmerk

Raad 2007 1506

 

Ons kenmerk

 
 

Bijlage(n)

 

 

Fractie Almere Partij

t.a.v. de heer B. Fonhof

Paul Kleestraat 226

1328 HP  ALMERE

 

 

Supermarkt Tussen de Vaarten zuid