Top van dit document
Direct naar de inhoud

Geachte heer Huizenga,

Op 17 oktober heeft u namens de Christen Unie een drietal vragen aan het college gesteld over de subsidieverstrekking aan het project “Nacht van de Ziel”.

Vraag 1: Kunt u aangeven wat uw motieven zijn geweest om subsidie te verstrekken aan het project “Nacht van de Ziel”?

Er is door de kunstenaar een aanvraag ingediend voor het project “Nacht van de Ziel”. Deze aanvraag is getoetst aan de Nadere regels voor de verstrekking van projectsubsidies ten behoeve van Cultuurstimulering. Daaruit blijkt dat het project een vernieuwende bijdrage levert aan het reeds bestaande culturele aanbod in de stad. Op basis daarvan is de subsidie verstrekt.

In de aanvraag voor het project “Nacht van de Ziel” wordt aangegeven dat dit een project is wat voornamelijk kunstzinnig van aard is waarbij men oude rituelen probeert te laten herleven in een actueel en inventief jasje. In de flyer wordt gesproken over levenskunst waarbij mensen worden uitgenodigd zich te laten inspireren door een overledene. Mensen worden geprikkeld hun eigen creativiteit te gebruiken zonder dat daar enige vorm van leiding aan wordt gegeven zoals bij andere (religieuze) herdenkingsmomenten.

Vraag 2: Heeft u daarbij overwogen dat u hiermee ook (semi-)religieuze activiteiten ondersteunt, i.c. het contact zoeken met de geesten van overleden personen?

Ons inziens zijn er geen religieuze activiteiten ondersteund, omdat juist de creativiteit van mensen waarmee ze de avond voor zichzelf vormgeven centraal staat. De eigen beleving van de mensen is de basis geweest van de “Nacht van de Ziel”.

In de uitingen van “Nacht van de Ziel” wordt gesproken over contact maken met en het herdenken van gestorven dierbaren.

Iedere bezoeker beleeft op zijn of haar eigen manier de avond door te denken aan zijn of haar dierbaren. We zouden hierbij niet willen spreken over contact zoeken met geesten van overledenen.

Vraag 3: Heeft u voorafgaande aan het verlenen van subsidie ook onderzoek gedaan naar de vraag of nachtelijke activiteiten op een begraafplaats (dus buiten de aula) in overeenstemming zijn met de fijngevoeligheid die op een dergelijk plaats mag worden verwacht en of er bij (een aantal) belanghebbenden wellicht bezwaren bestaan tegen een dergelijk gebruik van de begraafplaats?

Het is de verantwoording van de organisator van het evenement om de nachtelijke activiteiten rond de begraafplaats op een ordentelijke manier te begeleiden.

De organisatie heeft in overleg met Flevo Uitvaart op een zodanige wijze gewaarborgd dat het evenement op een prettige manier kon verlopen.

Gedurende de avond zijn er medewerkers van Flevo Uitvaart aanwezig om toezicht te houden. Het plaatsen van de lichten is met opzet buiten de grafkamers gedaan. De begraafplaats is openbaar gebied, maar desalniettemin zijn er bordjes gemaakt voor de grafkamers dat er alleen mensen op mochten als er dierbaren van hen begraven zijn. De avond is goed verlopen en er zijn zo’n 400 bezoekers geweest.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Almere,

de secretaris,   de burgemeester,

B.M. Arnold   A. Jorritsma-Lebbink

Datum

21 november 2006

 

Ons kenmerk

DMO/2006/sw

 

Pagina

/2


Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling

S. de Werdt

Telefoon (036) 527 77 67

Fax (036) 527 77 71

sdwerdt@almere.nl

 

 
 

Datum

21 november 2006

 

Uw brief van/kenmerk

RAAD 2006 1634

 

Ons kenmerk

DMO/2006/sw

 

Bijlage(n)

 

1300 AE200

Christen Unie

t.a.v. de heer J.F. Huizenga

Overgouw 109

1351 KK  ALMERE

 

Beantwoording art. 41-vragen subsidieverstrekking "Nacht van de Ziel"