Top van dit document
Direct naar de inhoud

Beleidsveld-productbegroting:

Onderwijs

In te vullen door bureau agenda

Nummer:

Onderwerp:

efffectuering afspraken BOPOA d.d. 18 juni 2002 inzake scholen Danswijk / Parkwijk-Zuid

Portefeuillehouder: Haanstra

*omcirkelen

 

×      paraaf:

Dienst: Concernstaf

×      datum: 12 november 2002

Datum: 7 november 2002

×      Status bw voorstel: A-PARAFENRONDE

Steller: M.A. Schaafsma

Advies:

Tel.: 036 54 84 130

×      Managementteam

: Nee

 

×      OC/OR

: Nee

Parafen:

×      Emancipatieraad

: Nee

 

directeur:

×      Seniorenraad

: Nee

 

datum: 7 nov. 2002

Raadscommissie:

 

dienstcontroller:

×      Ja

 

datum:

×     

 
   

Raad:

Persbericht

: Ja

×      Nee

 
   

Voorgestelde beslispunten:

akkoord te gaan met de brief inhoudende de verwijzing van een viertal Montessorigroepen naar De Compositie voor de periode 1 januari 2003 – 1 augustus 2003

Bijlagen:

- concept-brief

- afspraken over communicatie

In te vullen door bureau agenda

Vergadering College

datum: 19 nov. 2002

In te vullen door bureau agenda

Vergadering raadscommissie

datum: ja

In te vullen door bureau agenda

Vergadering Raad

datum: nee

     

In te vullen door bureau agenda

B&W conform voorstel:

ja/nee

 

datum: 7 nov. 2002

paraaf:

concerntoetser:

gemeentesecretaris:

 

Aan

:

het college van Burgemeester & Wethouders

Dienst/steller

:

Concernstaf / M.A. Schaafsma

Onderwerp

:

efffectuering afspraken BOPOA d.d. 18 juni 2002 inzake scholen Danswijk / Parkwijk-Zuid

Datum 

:

7 november 2002

Beleidsveld-productbegroting 

:

OnderwijsOnderwijs

Toelichting

Probleemstelling – aanleiding

Bestuurlijk referentiekader

Toelichting op de voorgestelde beslispunten

Resultaat van intern en extern overleg

Financiën

Personeel – organisatie – medezeggenschap

Communicatie/persbericht

(eventueel) Vervolgprocedure

 

In het overleg van maandagmiddag 4 november 2002 hebben de betrokken schoolbesturen en de wethouder onderwijs gesproken over het onderbrengen van leerlingen uit de Danswijk/ Parkwijk-Zuid en van de Montessorischool-Stad voor de periode 1 januari 2003 – 1 augustus 2003.

Uitkomst van dit gesprek is dat de schoolbesturen geen overeenstemming kunnen krijgen over het onderbrengen van vier groepen leerlingen (drie groepen van PCBS de Kraanvogel en één groep van KBS de Pirouette) met ingang van 1 januari 2003. De schoolbesturen hebben als oplossing voorgesteld om de gemeente tijdelijk vier portocabines op een nader overeen te komen locatie in het voedingsgebied te laten plaatsen. Deze oplossing is voor de gemeente niet acceptabel, omdat in de OBS de Compositie (Hagevoortdreef) nu reeds lokalen beschikbaar zijn waar leerlingen gehuisvest kunnen worden. Wij zijn van mening dat er effectief met de beschikbare middelen dient te worden omgegaan, zowel ten aanzien van het budget als ten aanzien van klaslokalen.

Gegeven het feit dat de schoolbesturen gezamenlijk geen oplossing kunnen vinden voor het onderbrengen van vier groepen leerlingen, zal de gemeente de verwijzing moeten regelen.

Het is niet bespreekbaar dat de drie groepen van de PCBS de Kraanvogel langer dan tot 1 januari 2003 worden vervoerd naar noodlokalen aan de Lierstraat. De afspraak, dat deze leerlingen terug in de wijk worden geplaatst, zoals besloten in het BOPOA op 18 juni 2002, moet worden nagekomen.

De wethouder onderwijs heeft in het gesprek van 4 november jl. derhalve aangegeven dat er met ingang van 1 januari 2003 tot 1 augustus 2003 vier groepen van de Montessorischool-Stad uit de noodlokalen aan de Danslaan 66 worden ondergebracht in de OBS de Compositie in Tussen de Vaarten. In de ruimten die aan de Danslaan 66 worden achtergelaten, worden drie Kraanvogelgroepen en één Pirouettegroep ondergebracht. Op deze wijze worden de afspraken van 18 juni 2002 gestand gedaan.

Met de oplevering van de tijdelijke zestienklassige school aan de Veluwse Kant West (Veluwezoom), ontstaat de situatie dat de Montessorischool-Stad in het geheel (met 15 groepen) gaat verhuizen naar deze nieuwe locatie. De lokalen aan de Danslaan 60 (de huidige hoofdvestiging van de Montessorischool-Stad) worden, zoals ook op 18 juni 2002 met de schoolbesturen was overeengekomen, vanaf dat moment aan de PCBS de Kraanvogel toebedeeld.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Almere,

de secretaris,    de burgemeester,

drs I.W.L.A. Caminada  drs H.G. Ouwerkerk

 

Gemeente Almere


 

Gemeente Almere

Aan het college van Burgemeester & Wethouders


 

Gemeente Almere

 

Bladnummer

   

Concernstaf

     
   

Datum

 

Doorkiesnummer secretariaat

7 november 2002

 

036 54 84 130

   

Faxnummer secretariaat

   

036 53 99 981

   

E-mail adres

   

maschaafsma@almere.nl

     
     
     
     
 

Onderwerp

efffectuering afspraken BOPOA d.d. 18 juni 2002 inzake scholen Danswijk / Parkwijk-Zuid

 

 

Postbus 200

 

Telefoon

036 53 99 911

 

1300 AE  Almere

 

Fax

036 53 99 912