Top van dit document
Direct naar de inhoud

Verslag

Bespreking

cie. voor onderwijs en openbare werken c.a. (openbaar)

Datum bespreking

23 april 1996

Datum opmaak

25 april 1996

Bijlage(n)

--

Deelnemers

- leden:    de heer Woudenberg (voorzitter), mevrouw Knop (Almere Partij), mevrouw Velsink (VVD), mevrouw Kraan (D66), de heren de Vletter (D66), Dijkstra (CDA), Koekebakker (PvdA), Van der Kooij (Groen Links) en Ramautarsing (VVD).

- overigen:   de heren Prins (GW), Van der Vegt (OWS), Spanjer (plv. secretaris) en Storken (secretaris).

Afwezig mkg:   Mevrouw Wever (D66), de heren Hanssen (GW) en Raaijmakers (RVM/MIL).

Cie ON/OW - 23.04.96 - I. Opening.

De voorzitter opent de vergadering en geeft een aantal insprekers de gelegenheid tot inspreken over de onderwerpen "gymnastieklokalen basis-onderwijs", meer bepaald de situatie rond o.b.s. de Boventoon, en de "bomenkap als gevolg van groot onderhoud in Almere-Haven (de Marken en de Grienden).

Namens de m.r. van de openbare basisschool de Boventoon vestigt de heer Doorgeest de aandacht op de loopafstanden naar gymlokalen en het bijbehorend tijdverlies en risico's voor leerlingen. Het probleem wordt veroorzaakt door het feit dat er, gezien de omvang van de basisscholen Boventoon en Duizendpoot, te weinig gymlokalen in de nabijheid van de school zijn. In geval hier geen oplossing voor wordt geboden, overwegen de ouders hun kinderen niet meer naar gymles te sturen. De m.r. heeft begrepen dat in recent overleg tussen de directeuren van de basisscholen een voorstel is gedaan om de leerlingen van de groepen 3 tot en met 6 te verwijzen naar het gymlokaal aan het Ravelplantsoen. Dit is echter nog niet schriftelijk door de gemeente bevestigd. Het verzoek wordt gedaan om een extra gymlokaal te bouwen.

De heer Doorgeest overhandigt aan de voorzitter een door alle ouders ondertekende verklaring waarin de gemeente wordt opgeroepen een oplossing aan te dragen voor de geschetste problemen. De Almere Partij doet de suggestie om onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor een noodvoorziening bijvoorbeeld in de vorm van een opblaasbaar gymlokaal.

D66 constateert een terecht uitgesproken zorg en ziet graag onderzoek tegemoet naar mogelijkheden voor vervangende accommodatie waarbij ook de mogelijkheden van een andere wijze van inroosteren betrokken moeten worden. Als suggestie wordt meegegeven het gymonderwijs tijdelijk in de vorm van schoolzwemmen te geven.

De VVD is van mening dat de normen van de gemeente toch wel erg belemmerend werken en acht de suggesties van D'66 de moeite waard.

Groen Links vraagt of het mogelijk is dat middels roosterverschuivingen de jongste leerlingen zo veel als mogelijk worden ontzien.

De voorzitter vestigt de aandacht op de mogelijkheden die de aanstaande decentralisatie op dit punt zou kunnen bieden en wijst daarbij met name op het vaststellen van de gemeentelijke verordening waarin ook de verwijsafstanden voor het gymnastiekonderwijs in geregeld kunnen worden.

Verder zal de notitie inzake de toewijzing gymlokalen eind dit jaar worden geëvalueerd. De voorzitter constateert tevens dat een groot deel van de pijn zal zijn opgelost indien bij de vaststelling van de roosters voor het aankomende schooljaar de jongste leerlingen worden verwezen naar het dichtstbijzijnde gymlokaal. De voorzitter zegt toe dat omtrent de gymlokalenproblematiek voorstellen zullen worden gedaan.

Groen Links wijst in dat verband op de mogelijkheden van alternatieven en met name op het zwembadvoorstel.

De voorzitter geeft aan dat ook in Almere-Stad-Oost en Almere-Buiten een aantal knelpunten op dit gebied te verwachten zijn. Ook daarvoor zullen alternatieven aangedragen worden.

De heer Doorgeest merkt nog op dat er ook problemen ontstaan bij de inroostering van de vakleerkrachten en vraagt of de inzet van busjes als mogelijkheid bezien kan worden.

De voorzitter antwoordt dat de raad daarover een uitspraak kan doen bij de behandeling van de verordening. Er moet namelijk ook financiële ruimte zijn om dat te doen.

De VVD ziet graag dat al vlak na de zomervakantie over de oplossingsrichting meer duidelijkheid moet zijn.

D66 zou graag zien dat in de volgende vergadering meer info over dit onderwerp op micro-niveau beschikbaar is alsmede dat daar ook aandacht wordt geschonken aan de korte en lange termijn oplossingen.

De heer van der Vegt constateert dat het probleem voor de Boventoon zich nu beperkt tot de groepen 7 en 8.

De voorzitter sluit dit onderdeel af onder dankzegging aan de inspreker. 

Ten aanzien van het onderwerp "bomenkap Almere-Haven" brengt de heer Traarbach de commissie op de hoogte van een aantal bij bewoners levende vragen naar aanleiding van de uitgevoerde werkzaamheden alsmede de wijze waarop informatieverstrekking in dit kader heeft plaatsgevonden.

Hij reikt hiertoe zijn inspraakbijdrage aan de commissie uit en overhandigt aan de voorzitter ongeveer 280 handtekeningen waarin de de wensen van bewoners over informatievoorziening en uitvoering van werkzaamheden worden kenbaar gemaakt.

Voordat de voorzitter de commissie het woord geeft om op deze bijdrage te reageren, hecht hij er aan zijn standpunt ten aanzien van de ontstane situatie aan te geven. Dit standpunt waarin uitleg wordt gegeven over het waarom van de uitgevoerde werkzaamheden en de wijze waarop de uitvoering uiteindelijk heeft plaatsgevonden, is recentelijk ook reeds via een brief aan omwonenden kenbaar gemaakt. Uitdrukkelijk wordt nog eens gewezen op de tijdelijkheid van de gevolgen van het kappen van bomen. Het beeld zal zeker met het uitlopen van het groen wijziging ondergaan.

De PvdA onderschrijft de conclusies van de discussie in de vorige commissievergadering waarin dit onderwerp als onderdeel van het agendapunt "Groot onderhoud Almere-Haven" aan de orde is geweest, maar constateert opnieuw dat de communicatie naar omwonenden toe niet duidelijk is geweest. De VVD onderschrijft dit eveneens en benadrukt dat de communicatie in de toekomst sterke verbetering behoeft. De fractie gaat er vanuit dat de desolate aanblik na het kappen een gevolg is van de lange koude-periode, maar dat de situatie met

het naderen van de zomer zeker zal verbeteren. De fractie vraagt of er sinds de vorige commissievergadering nog communicatie van de zijde van het bestuur naar de bewoners toe heeft plaatsgevonden.

Groen Links gaat in grote lijnen akkoord met de weergave van standpunten door de voorzitter, maar vraagt zich hierbij af hoe deze verklaring een antwoord kan zijn op de vragen van bovengenoemde inspreker. De voorgelegde vragen van inspreker behoeven detailbeantwoording. Kan de voorzitter hiervoor zorgen? De fractie begrijpt dat deze beantwoording niet ter plekke mogelijk is, maar wenst dat beantwoording aan bewoners binnenkort zal plaatsvinden.

De Almere Partij stemt met dit laatste in en vindt eveneens een antwoordbrief aan bewoners noodzakelijk.

D66 is van mening dat het communicatietraject als zodanig procedureel voldoende heeft gewerkt. Omwonenden hebben gebruik kunnen maken van de informatie-avonden die voorafgaande aan de uitvoering van werkzaamheden zijn gehouden. Het CDA intervenieert hierbij met de opmerking dat de voorinformatie bij de uitnodiging voor deze informatie-avonden door de wijze van formuleren bij bewoners niet geleid heeft tot het begrip van het mogelijk ontstaan van situaties zoals nu achteraf worden bekritiseerd. Aan de hand van de vragen die thans gesteld worden kan worden geconcludeerd dat de verzonden boodschap niet of in onvoldoende mate is ontvangen. Dit is een zaak die het bestuur zich zal dienen aan te trekken.

De voorzitter geeft aan dat het communicatieplan, dat ten behoeve van ieder groot onderhoudsproject zal worden gehanteerd, duidelijke verbetering behoort te ondergaan. De afdeling Communicatie is hiermee momenteel druk doende. Daarnaast dient ook het na-traject te worden verbeterd. Deze toezegging uit de vorige commissievergadering heeft de voorzitter inmiddels opgepakt.

Opnieuw wijst de voorzitter er op dat de afdeling Stadsbeheer nog contact heeft gehad met de omwonenden.

De heer Traarbach, daartoe in de gelegenheid gesteld, verklaart nog dat er geen duidelijk antwoord is gekomen op brieven van bewoners, dat er op de informatieavonden geen informatie is gekomen over het rigoreus kappen van bomen op de wijze zoals thans heeft plaatsgevonden, en dat ongeveer 300 bewoners na én naar aanleiding van de informatieavonden thans de voorgedragen brief met vragen van handtekeningen hebben voorzien.

De tweede inspreker op dit onderwerp, de heer Dugour, zegt verbijsterd te zijn over hetgeen als reactie op de vorige inspreker naar voren is gebracht. Hij wijst op het vroeger uitgangspunt ten aanzien van de opzet van Almere-Haven waar veel bewoners tot nog toe van mochten profiteren, te weten het uitgangspunt " bos ontmoet stad". Het weghalen van groenvoorziening ten behoeve van het tegengaan van het ontstaan van "donkere" straten lijkt inspreker een subjectief criterium.

Voorts is inspreker bang dat de grote variëteit aan planten en bomen die is toegezegd niet zal terugkomen. Hij ziet voorbeelden van saaie "nieuwbouwstruikjes" ontstaan met name op bedrijventerrein "de Steiger".

Ten slotte merkt hij op dat de bewoners als opdrachtgever zouden moeten worden beschouwd, omdat de werkzaamheden uiteindelijk ten behoeve van hen woren uitgevoerd. Schrijnend vindt hij het dat de wensen van de bewoners echter in dit geval volledig zijn genegeerd.

Geen van de commissieleden heeft de behoefte om op deze inspraakreactie te reageren.

De derde inspreekster op dit onderwerp, mevrouw v.d. Weij, spreekt allereerst haar boosheid uit over de wijze van beantwoording zoals deze nu in het kader van de inspraak wordt gegeven.

Vervolgens benadrukt zij vooral haar kritiek op de wijze waarop de werkzaamheden in uitnodingsbrief voor de informatie-avonden aan de orde zijn gesteld.

De formulering is uiterst positief en stelt verbetering van de omgeving voorop. Het gevolg ervan is dat bewoners vanwege deze formulering niet naar een informatie-avond toegaan. Immers als men tevreden is met de bestaande situatie en het signaal wordt gegeven dat deze nog wordt verbeterd is dit een tamelijk logische houding bij bewoners.

Inspreekster stelt dat zij vanuit haar woning in de Noordmark thans wordt geconfronteerd met een beroerd uitzicht naar bedrijventerrein "de Steiger", waar in haar optiek sprake is van een zich verslechterende situatie wat betreft het ontstaan van zwerfvuil/afvalstort. Wat haar betreft was het "bos" dat voorheen aanwezig was voor haar uitzicht uitstekend.

Behoudens Groen Links heeft geen van de overgige fracties behoefte om hierop te reageren.

Groen Links wenst de beantwoording op hetgeen inspreekster naar voren heeft gebracht tot andere proporties terug te brengen. De fractie heeft bezwaar tegen het oproepen van het beeld als zou er een totale woestenij zijn ontstaan na genoemde werkzaamheden.

Ten slotte wenst de vierde inspreker, de heer Lap nog het volgende op te merken.

Betrokkene is een van de eerste Almeerse pioniers en hem gaat de ontstane situatie op grond hiervan zeer ter harte.

Hij is van mening dat er geen systeem gezeten heeft in de wijze waarop de gemeente de werkzaamheden heeft laten uitvoeren. Er zijn in voorafgaande gesprekken met de wijkbeheerder steeds wisselende argumenten naar voren gebracht waarom bomen moesten worden gekapt. Er is vanuit de bewoners zeer zeker geen verzoek tot kappen van bomen in deze vorm gedaan.

Op een verzoek van bewoners om kopieën van tekeningen op te sturen, werd niet ingegaan.

De uitnodigingen voor de informatie-avonden bevatten, net als eerder werd aangegeven zeer versluierend taalgebruik, en er werd zeker niet gesproken over het kapppen van bomen in welke vorm dan ook. Op het sluiks kappen van bepaalde bomen in de Grienden werd door ambtenaren in zeer algemene bewoordingen gereageerd.

Inspreker constateert derhalve dat de aanpak heeft "gerammeld" in de voorlichting, voorbereiding, uitvoering en het achteraf verantwoorden.

Verzocht wordt om in de Grienden althans nog enige bedreigde bomen te verplaatsen i.p.v. deze te kappen.

De voorzitter geeft aan dat er inderdaad nog enige bomen staan op plekken waar kabels en leidingen liggen. Er heeft al voor een deel vervanging van bomen door betere soorten plaatsgevonden.

Wat betreft "de Steiger"  merkt de voorzitter nog op dat de vertegenwoordigers van bedrijven tijdens de infobijeenkomsten en presentaties niets van bezwaren hebben doen blijken.

De VVD stelt in haar reactie op deze inspreker vast dat kennelijk de zaak bij de aankondiging van de infobijeenkomsten al is misgegaan. Daarna hebben bewoners deskundigen geraadpleegd. De fractie stelt op grond hiervan voor om een nieuwe bijeenkomst te beleggen waarbij bewoners ondersteund door deskundigen en deskundigen van de gemeente met elkaar over deze kwestie in gesprek gaan.

D66 voelt hier absoluut niets voor. Er hebben bijeenkomsten plaatsgevonden waarop bewoners alle detailinformatie hadden kunnen krijgen. De VVD blijft het janmmer vinden dat in de voorfase kennelijk veel in de communicatie is misgegaan. De voorzitter deelt deze mening niet omdat als bewoners niet op de bijeenkomsten verschijnen achteraf weinig meer aan de situatie te veranderen valt.

Het CDA merkt op dat zij van mening is dat er ook vanavond geen communicatie plaatsvindt. De fractie vraagt zich af in hoeverre het reeds eerder geproduceerde verhaal van de wethouder de insprekers serieus neemt.

 

De voorzitter wijst het verwijt als zou hij de bewoners niet serieus nemen met klem van de hand. Hij nodigt de heer Lap uit voor een gesprek op korte termijn.

De heer Lap merkt, daartoe in de gelegenheid gesteld, nog op dat hij geen antwoord heeft gekregen op zijn vragen en opmerkingen; het voorlezen van een brief die hij veertien dagen geleden heeft ontvangen, acht hij geen communicatie.

Na deze laatste opmerking sluit de voorzitter het inspraak gedeelte en nodigt uit tot het vervolgen van het reguliere commissie-overleg.

Cie ON/OW - 23.04.96 - Ia.  Verslag commissievergadering van 26 maart 1996,

inclusief besloten gedeelte.

De VVD merkt naar aanleiding van pagina 6 punt 12 gymzaallokaties op dat de huidige bewoording niet sterk genoeg geformuleerd is. De fractie wenst hierbij aangetekend te zien dat zij ook de eventuele inzet van sporthallen bij dit probleem zou willen zien betrokken. Ook moet worden vermeld dat de fractie dit onderwerp in een volgende commissievergadering opnieuw uitgebreid aan de orde wil stellen zo zij dit nodig vindt.

Het verslag wordt voor het overige zonder verdere opmerkingen vastgesteld.

Cie ON/OW - 23.04.96 - Ib.  Toetsing lijst van toezeggingen.

Ten aanzien van de toezeggingen lijst vinden de volgende wijzigingen plaats:

- Evaluatie van de zelfbedieningssluis: staat als ingekomen stuk op agenda; kan van de lijst wordenafgevoerd;

- Evaluatie Gladheidsbestrijding 1995/1996: wordt besproken in cie.- vergadering van

4 juni a.s. omdat thans het rapport nog in de maak is;

- Bevindingen onderzoek TOP GUN: wordt besproken in cie.-vergadering van 4 juni a.s.;

- Wetgevingstraject verzelfstandiging onderwijs: hier wordt door deskundigen hard aan gewerkt; de rapportage wordt op 21 juni a.s. in het college behandeld; voorzitter zegt wel toe dat in de volgende cie.- vergadering van 4 juni a.s. de stand van zaken zal worden weergegeven.

- Bouw gymlokalen OVC: gemeld kan worden dat er een regeling is getroffen met de sporthal in Almere-Buiten. Uiteraard is gemeente hieromtrent gehouden de afspraken met het OVC na te komen.

Nieuwe punten op lijst van toezeggingen:

Geen.

Cie ON/OW - 23.04.96 - II.  Mededelingen onderwijs.

Geen.

Cie ON/OW - 23.04.96 - IIa. Agendapunten stedelijke onderwijsaangelegenheden:

Geen.

 

Cie ON/OW - 23.04.96 - IIa.  Ingekomen stukken/stukken ter informatie stedelijke onderwijsaangelegenheden:

1. Nota d.d. 29 februari 1996 van OWS/OSR inzake beschikbaarstellen bouwkrediet van een 8-klassige tijdelijke huisvesting met speellokaal in de Danswijk te Almere-Stad.

2. Nota d.d. 8 maart 1996 van OWS/OSR inzake aanvraag artikel 74 WBO voor vervanging regeltechnische apparatuur van de R.K.-basisscholen "Panta Rhei" en "De Delta".

3. Nota d.d. 28 februari 1996 van OWS/OSR inzake beschikbaarstellen voorbereidingskrediet bouw 16-klassige openbare basisschool en één gymnastieklokaal, gebied 3.L te Almere-Buiten.

De nota's worden voor kennisgeving aangenomen.

Cie ON/OW - 23.04.96 - IIb.  Agendapunten schoolbestuurlijke aangelegenheden:

Geen.

Cie ON/OW - 23.04.96 - IIb.  Ingekomen stukken/stukken ter informatie school bestuurlijke aangelegenheden:

Geen.

Cie ON/OW - 23.04.96 - II.   Rondvraag onderwijs.

* De voorzitter spreekt in overleg met de fracties een datum af voor een werkbezoek aan ROC Flevoland, locatie Almere, onderdeel funderende educatie (SVA de Wissel).

Als datum wordt vastgesteld: maandag 10 juni 1996 's avonds. Een uitnodiging zal aan de raadsleden worden toegezonden.

* Inzake de voorgenomen herbouw van de dependance van de openbare basisschool de Peperbus en de daartegen door buurtbewoners geuite bezwaren spreekt het CDA het angstige gevoel uit dat bewoners niet serieus genomen worden.

De voorzitter bestrijdt dit met klem. De bewoners worden zeer serieus genomen en wijst in dat verband op een bewonersavond op 25 maart jl. waar gemeente en bewoners van gedachten hebben gewisseld en de vervolgafspraak met de bewoners voor aanstaande vrijdag 26 april 1996.

D66 vindt de opstelling van het CDA suggestief. De uitkomst van een overleg kan niet iedereen behagen.

Voor het CDA blijven de vragen openstaan.

De voorzitter benadrukt de serieuze benadering. Er is een afspraak gemaakt.

Cie ON/OW - 23.04.96 - III. Mededelingen openbare werken.

Geen.

 

Cie ON/OW - 23.04.96 - III.  Agendapunten openbare werken:

1. Ontwerp-voorstel aan de gemeenteraad inzake verbouw Steiger 221.

(nr. 68).

De commissie geeft te kennen in te stemmen met het voorstel en dit voorstel als een hamerstuk te willen beschouwen.

Cie ON/OW - 23.04.96 - III.  Ingekomen stukken/stukken ter informatie openbare werken:

1. Nota d.d. 8 maart 1996 van GW/Geb. inzake vermijden van hardhout bij gemeente-lijke gebouwen.

Groen Links merkt op dat het stuk in haar fractie erg positief is ontvangen. Hierbij sluiten alle fracties zich aan. De voorzitter hecht eraan de heren Koopman en v.d.Steen van de afdeling gebouwen te complimenteren.

De nota wordt voor het overige voor kennisgeving aangenomen.

2. Nota d.d. 21 maart 1996 van GW/SB inzake evaluatie elektrificatie sluis Kromme Wetering.

Met de nota wordt door de gehele commissie met genoegen ingestemd. De voorzitter tekent nog aan dat de andere sluizen die op dit moment op de nominatie staan om geëlektrificeerd te worden niet via zonnecellen zullen worden aangedreven maar via het normale electriciteitsnet. Dit vanwege de nabijheid van aansluitpunten op het net. Wanneer de orthodoxe methode mogelijk is verdient deze immers op grond van geringere kosten de voorkeur.

Cie ON/OW - 23.04.96 - III.  Rondvraag openbare werken.

* De VVD vraagt of het "gedoog"- afvalperron in Almere-Buiten over twee maanden definitief dicht gaat? Indien dit het geval is, verzoekt de fractie verlenging van de gedoogsituatie totdat een definitieve vergunning voor de lokatie in Buiten is afgegeven.

De voorzitter geeft aan dat hierop niet kan worden ingegaan. De lijn is duidelijk: bij het openen van het perron in de Kruidenwijk zal het perron in Buiten worden gesloten en zal de perron Kruidenwijk de functie voor Almere-Buiten tijdelijk overnemen.

Op de vraag van de fractie wanneer vergunningaanvraag voor Almere-Buiten is gepland, antwoordt de heer Prins (GW) dat dit mede afhangt van de besluitvorming in de komende begrotingsbehandeling. De VVD pleit er voor om bijtijds reeds een vergunning voor de lokatie Almere-Buiten aan te vragen. Hoewel een en ander niet gedekte financiële consequenties heeft, zegt de heer Prins toe op de volgende commissievergadering van 4 juni a.s. met antwoord op deze vraag te komen.

* Aktie: GW/SB

Voorts vraagt de VVD wat er zal gebeuren met de overtreders die in het weekend toch afval in de buurt van de lokatie in Almere-Buiten zullen storten.

De voorzitter geeft aan dat hieromtrent via de geëigende kanalen informatie aan bewoners van Buiten zal worden verschaft. Indien dit niet tot resultaten leidt, volgt het reguliere handhavingsspoor.

 

De PvdA spreekt haar ongenoegen uit over de grote "troep" in het centrum van Almere-Stad na het evenement (Taptoe) van afgelopen weekend. Gevraagd wordt of er bij dergelijke evenementen meer vuilnisbakken kunnen worden geplaatst. De voorzitter deelt de ergernis van de fractie en heeft hierover ook reeds contact opgenomen met directeur GW. Mogelijk kan in de toekomst via de inzet van overtollige minicontainers hieraan tegemoet worden gekomen.

* Aktie: GW/Rein

* D66 vraagt naar aanleiding van het verslag aan B&W van 2 april jl. inzake de avondwandeling in Almere-Haven met als thema "sociale veiligheid" naar de bevindingen van de voorzitter.

De voorzitter schetst de achtergrond van dit initiatief dat door diverse bewonersgroepen in Haven en de wijkbeheerder (Haven-Centrum) is genomen.

Het ging hierbij om aandacht te vragen voor de volgende thema's:

- sociale veiligheid;

- parkeersituatie Almere-Haven centrum;

- huisvuilinzamelproblematiek.

De bewonersgroepen zijn na de gevoerde gesprekken nog niet geheel tevreden.

In de tweede bijeenkomst is met name de parkeersituatie bekeken; voorstellen zijn gedaan op het terrein van bebording en zijn voorstellen gedaan om te komen tot een plan van aanpak voor de huisvuilinzameling. Een bemoeilijkende factor vormt het slechte "afvalgedrag" van winkeliers.

Wat betreft de sociale veiligheid is tijdens de avondwandeling gebleken dat de verlichtingssituatie goed te noemen is en dat bepaalde klachten over begroeiing over beplanting niet zo zwaar wegen dat verandering nodig is. Wel is de situatie tussen busbaan en parkeergarage met name voor oudere bewoners inderdaad vervelend te noemen. Op basis hiervan ligt de vraag voor of er via meer politiesurveillance dan wel inzet van stadswachten aan dit probleem tegemoet kan worden gekomen. Bezien wordt of een surveillance na 18.00 uur steeksproefgewijze door stadswachten kan worden verzorgd. Dit moet echter wel formeel worden geregeld, omdat dit thans niet is toegestaan.

Het is niet noodzakelijk dat er wijzigingen worden aangebracht bij de inrichting van begroeide percelen. Dit geldt zowel bij percelen van de gemeente als voor die van particulieren.

Met het plan van aanpak voor de huisvuilproblematiek wordt door één vertegenwoordiger van de bewonersgroepen in Haven-centrum ingestemd.

Cie ON/OW - 23.04.96 - IV.  Mededelingen milieu.

De secretaris deelt mede dat hij overheadsheets naar aanleiding van de inleiding van vorige commissievergadering door een medewerker van Bureau SME toegezonden heeft gekregen. Een kopie van deze overheadsheets wordt ter vergadering uitgereikt.

Cie ON/OW - 23.04.96 - IV.  Agendapunten milieu:

Geen.

 

Cie ON/OW - 23.04.96 - IV.  Ingekomen stukken/stukken ter informatie milieu:

Geen.

Cie ON/OW - 23.04.96 - IV.  Rondvraag milieu.

Geen.